Logo Světlana Skálová

Aktuality

Skupinová psychoterapie

17.9.2009 Přijímám zájemce o skupinovou psychoterapii. Skupina v počtu max. 9 osob bude pracovat ve frekvenci jednou týdně vždy ve čtvrtek v 18 - 19.30. Uvažovaná celková doba trvání je plánovaná na 3 roky. K orientačnímu rozhovoru se můžete objednat na mb 777 10 69 54 vždy za 5 minut celá (8.55,9.55,10.55...). Za orientační rozhovor nepožaduji úhradu. Cena jednoho skupinového sezení: 250 Kč. V červenci a srpnu se skupina schází jen po domluvě všech zúčastněných. Více informací sdělím během osobního setkání.


Pro firmy a organizace státní správy - trvalá nabídka

Jak vládnete svými slovy? „Schopnost jednat s lidmi je zboží, které lze koupit stejně jako cukr nebo kávu. Za tuto schopnost však platím více než za cokoliv jiného pod sluncem.“ John D. Rockefeller Základní kurz komunikačních dovedností. Cíl: zlepšit sebeporozumění a porozumění druhým a podílet se na utváření pozitivní komunikace, která podmiňuje spolupráci ve všech oblastech života Komu je určen: všem zájemcům Obsah: základní pojmy, komunikační kontext, kontextové modality, komunikační styly a jejich použití, neverbální komunikace, nevědomé stereotypy, otevřené a uzavřené otázky, aktivní naslouchání,bariéry bránící v poslechu, komunikace z hlediska postupných změn postojů, motivační přístup, problémová komunikace (manipulativní osobnosti, skrytá a zjevná agrese…), tipy pro efektivní komunikaci, případová práce Průběh: formou interaktivní přednášky 9.00 – 10.30 11.00 – 12.30 13.30 - 15.00 15.30 - 17.00 Kurz lze rozdělit i přizpůsobit konkrétním požadavkům objednavatele. Cena: dohodou, uvedený model 8 500 Kč (nejsem plátcem DPH) celkem. Počet účastníků: max. 20 Místo konání: a) zajišťuje objednavatel b) zajistím v případě víkendového termínu, cena bude navýšena o pronájem c) v případě konání v místě mimo Brno navýšení dohodou dle vzdálenosti. Proč se dozvědět více o vztahových a komunikačních dovednostech? Vztah mezi získaným vzděláním na vysoké škole a schopností úspěšně a uspokojivě vykonávat dané povolání je významně určen tím, co nazýváme měkkými dovednostmi. Jak se umíme domlouvat s lidmi, jak se chováme k druhým, jaké představy o sobě v nich vyvoláváme. Neboť způsob komunikace je zrcadlem našeho způsobu vztahování se. Ostatně, latinské communicatio znamená vespolné účastnění. A hned vás může napadnout, že program tohoto kurzu může pomoci nahlédnout možnosti uplatnění nejen v profesní kariéře, ale i v osobním životě. A lze vůbec tyto oblasti rozdělit? Cílem kurzu je ukázka cesty, jak se přiměřeně domlouvat s druhými tak, aby výsledná situace usnadňovala spolupráci. Dozvíte se o různých komunikačních stylech, o komunikačních bariérách, o motivačním procesu, o nonverbální komunikaci, o kritice a kritizování, o problémech v komunikaci, manipulaci… Určitě si něco vyzkoušíte sami a budete moci diskutovat o konkrétních příkladech.


Pro firmy a organizace státní správy - trvalá nabídka

Je mi bídně „Tato kniha je nepohodlná, protože bere člověku nemoc jako alibi za jeho nevyřešené problémy.“ T. Dethlefsen, R. Dahlke Základní kurz o stresu. Cíl: dozvědět se o stresu více, naučit se, jak s ním zacházet Komu je určen: všem zájemcům Obsah: stresy a k čemu slouží, druhy stresorů, jak analyzovat a určit vlastní stres, jak s ním zacházet, stres a tělesné nemoci, nácvik rychlých relaxací Průběh: formou interaktivní přednášky, praktická cvičení, testy 9.00 – 10.30 11.00 – 12.30 13.30 – 15.00 15.30 – 17.00 Kurz lze rozdělit i přizpůsobit konkrétním požadavkům objednavatele. Cena: dohodou, uvedený model 8 500 Kč (nejsem plátcem DPH) celkem. Počet účastníků: max. 20 Místo konání: a) zajišťuje objednavatel b) zajistím v případě víkendového termínu, cena bude navýšena o pronájem c) v případě konání v místě mimo Brno navýšení dohodou dle vzdálenosti. Proč věnovat svůj volný čas kurzu o stresu. Protože stres (angl. stress – tíseň, tlak) může být užitečný dokážete-li stresové situace zvládnout. Protože reakce na tlak a tíseň původně sloužily k obnovení vnitřní rovnováhy o čemž možná nevíte. A možná také nevíte o tom, že stresu se v životě nelze vyhnout, ani ho trvale snášet bez dopadu na tělesné a psychické zdraví. Co tedy dělat? V kurzu se můžete dozvědět o způsobech psychické práce v zátěžových situacích. Budete-li mít zájem, můžete si sami zjistit intenzitu svých stresorů a své stresové reakce. Dozvíte se jak stres vzniká, jaký má průběh, co patří mezi spouštěče. A můžete si zkusit několik z mnohých cvičení regulace dynamiky vlastního prožívání. Jestlipak víte, co zahrnuje termín „vyhoření“? Jak tento stav vzniká a jakým způsobem mu předcházet? A kdo může být označen jako workaholik? Pokud se vám témat bude zdát mnoho, můžete si vybrat, budeme se věnovat jen těm, která pokládáte za užitečná.


Pro firmy a organizace státní správy - trvalá nabídka

Zda-li víte, jak…? „Člověk, který nemá žádné konflikty v práci ani doma, by měl být zarámován a prodáván v dárkovém katalogu.“ Diana Booher Základní kurz o poruchách v interpersonální komunikaci. Cíl: naučit se řešit konfliktní situace, kritizovat a neublížit, přijímat kritiku, jednat v napjatých a krizových situacích, jednat s obtížnými lidmi Komu je určen: všem zájemcům Obsah: typy konfliktů a jejich rozpoznání, příznaky, závažnost, způsoby řešení, konflikt jako šance na změnu, konstruktivní a destruktivní kritika, komunikace ve stresových situacích, obtížná komunikace, tipy pro řešení konfliktů, případová práce Průběh: formou interaktivní přednášky, praktická cvičení, testy 9.00 – 10.30 11.00- 12.30 13.30 – 15.00 15.30 - 17.00 Kurz lze rozdělit i přizpůsobit konkrétním požadavkům objednavatele. Cena: dohodou, uvedený model 8 500 Kč (nejsem plátcem DPH) celkem. Počet účastníků: max. 20 Místo konání: a) zajišťuje objednavatel b) zajistím v případě víkendového termínu, cena bude navýšena o pronájem c) v případě konání v místě mimo Brno navýšení dohodou dle vzdálenosti. Proč? V praxi se setkávám s mnoha lidmi schopnými ve svém oboru, leč nespokojenými až nešťastnými, protože jim „cosi“ brání v úspěšnosti, v možnostech uskutečňovat svoje předpoklady. A v tom „cosi“ bývá osobnostní překážka, někdy tolik plovoucí na zjevné hladině, že stačí otevřít okna do světů ostatních, že stačí určité informace k tomu, aby začali o sobě a druhých uvažovat jiným způsobem, způsobem, který alespoň v pracovní části životní cesty povede k pocitu významnějšího uspokojení. Ten, kdo uvažuje systémově, nepomine rozšíření i do ostatních oblastí osobního života.


koučink - trvalá nabídka

Koučink trochu jinak. Každý z vás se někde setkal s pojmy kouč, koučovat, koučink… Dokonce jste někteří nějakým kurzem vedeným koučem prošli. Určitě tedy víte, že základní myšlenkou koučinku je přesvědčení o tom, že všichni lidé jsou v něčem dobří a pokud jsou správně motivováni, mohou dosáhnout většiny svých vytčených cílů. K tomu potřebují uvědomění toho, co opravdu chtějí. Nejen v oblasti profesní a výkonové, ale i v rozměru osobním, vztahovém, rodinném. To však nestačí. Životem si všichni neseme různé citové bariéry a nevědomá přesvědčení, která navzdory našim snahám vedou životní tok jinou cestou, než bychom si přáli.Psychologie objevená Sigmundem Freudem předpokládá, že složité nevědomé duševní procesy nesou odpovědnost za vědomé uvažování a chování. Že emoční zkušenosti, které získáváme v osobním vývoji s druhými zvnitřňujeme a vytváříme struktury představ o sobě a druhých, které reprezentují náš vnitřní svět. Vycházíme-li z tohoto referenčního rámce, lépe pochopíme jevy, nad kterými zůstává tzv. zdravý rozum stát. Např. opakovaně činíme chybná rozhodnutí, znovu a znovu začínáme něco aniž bychom úspěšně dokončili předešlé, nedostatek sebedůvěry nám brání dělat něco, v čem bychom mohli dosáhnout úspěch… Jestliže považujeme emoce za hybatele, dynamizující faktor prožívání a chování, za zdroj energie, potom nám nezbudou než oči pro pláč, když je máme vázány ve starých nevědomých vzorcích nastavených jinak, než v současnosti vědomě chceme. Energie našich archeologických vrstev působí proti našim vědomým plánům, přáním a potřebám. Cílem koučinku je dosažení souladu, odstranění vnitřních bariér způsobem, který dovolí osobnostní růst a využití všech možností ke spokojenému a úspěšnému životu. Duchovní učitelé různých kultur, zejména staroindické, tvrdí, že existuje jen energie. Současní fyzikové říkají, že svět je prázdný, neexistuje nic stabilního, všechno se nepřetržitě pohybuje, ani nejhustší hmota není nic absolutně pevného, protože vše se skládá z částic, které jsou v neustálém pohybu. Nikdo však přesně neví, co energie vlastně je. Používáme však tento termín k popisu vzniku vesmíru (teorie „velkého třesku“), k popisu pohybů v čase a prostoru i k popisu našeho prožívání, pocitů síly či vyčerpání, k popisu toku myšlenek. Fyzikové uvažují o nevyčerpatelném oceánu energie v pozadí vesmíru. Ten by byl zdrojem všech proudů energie. Na lidské úrovni energii prožíváme jako emoce. Emoce nás staví do pozice vnímajících a poznávajících bytostí. Umožňují nám uvědomění. Nebo naopak, roztroušené a protichůdné emoce z hlubších vrstev našeho vnitřního světa berou na sebe roli záškodníků. Sabotují schopnosti, na různých etážích pozastavují osobnostní růst, maří úspěch v práci, v osobním životě.


 
 
Hosting Synetix, s.r.o., copyright © 2003-2014 | Výměna zpětných odkazů